„Pomoc żywnościowa z Dobrym Duszkiem”

Zadanie publiczne pt. „Pomoc żywnościowa z Dobrym Duszkiem” realizowane jest w ramach zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 r. w obszarze pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w obszarze działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w obszarze przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – podobszar działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.), na podstawie umowy nr 23/80/2016 zawartej w dniu 13.06.2016 r. w Warszawie, pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, z siedzibą w Warszawie ul. Jagiellońska 26, a Fundacją „Dobry Duszek” z siedzibą w Radomiu, ul. Mokra 2, KRS 0000239253, NIP 7962686636.

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego